Cây bút chì cũng dạy ta được nhiều điều
Cây bút chì cũng dạy ta được nhiều điều