Chiếc máy tính bé nhỏ này có được vào phòng thi ?
Chiếc máy tính bé nhỏ này có được vào phòng thi ?