A.T.Cross nằm trong danh mục văn phòng phẩm ưu thích của tổng thống Mỹ
A.T.Cross nằm trong danh mục văn phòng phẩm ưu thích của tổng thống Mỹ